Divadelný ústav

Divadelný ústav (1961) je odborná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá spravuje kultúrne dedičstvo v oblasti slovenskej divadelnej kultúry vrátane súčasného tanca. Je správcom informačnej databázy etheatre.sk, videotéky, múzejných, archívnych a dokumentačných zbierok viažucich sa k inscenáciám, osobnostiam, divadlám a nezávislým divadelným a tanečným zoskupeniam a je najväčším vydavateľom odbornej divadelnej literatúry na Slovensku. Jeho edičný plán zahŕňa aj početné publikácie venujúce sa slovenskej tanečnej kultúre, ktoré ponúka vo svojom Informačnom centre PROSPERO – Rudolf von Laban: Život pre tanec. Spomienky, Richard Schechner: Performancia: teórie, praktiky, rituály, Eva Gajdošová: Súčasný tanec/Contemporary Dance: Made in Slovakia, II. doplnené vydanie, Emil Tomáš Bartko: Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010, Miklós Vojtek: Terpsichora Istropolitana (Tanec v Prešporku 18. storočia), Marta Poláková: Sloboda objavovať tanec.

Divadelný ústav spolupracuje s partnerskými inštitúciami na Slovensku, s inštitútmi a múzeami krajín V4, je členom medzinárodných mimovládnych organizácií ITI, ENICPA, IETM, SIBMAS a ICOM. Dôležitou úlohou Divadelného ústavu je aj prezentácia slovenského divadla a tanca v zahraničí, či už cestou podpory slovenských stánkov na veľtrhoch (Tanzmesse, PQ), zahraničných výstav (theatre.sk) prípadne hosťujúcich predstavení na festivaloch (Prezentácia súčasného slovenského tanca a divadla Slov: motion v Bruseli, Rehearsal for Truth v New Yorku atď.).

Výskumný a prezentačný projekt 10 tvorcov súčasného slovenského tanca má za cieľ predstaviť výber tanečných projektov reflektujúcich široké spektrum pôvodnej slovenskej tanečnej tvorby. Jednotlivé profily sú vystavané na analýze troch inscenácií z rôznych období tvorby choreografov. Online katalóg zachytáva tvorbu súčasných slovenských choreografov do roku 2019 a odhaľuje pestrosť tvorivej kapacity domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte. V rámci projektu Fond slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí oddelenie Centra výskumu divadla pripravuje podklady pre profilový výskum tvorby našich tanečných umelcov pôsobiacich mimo Slovenska.

DIVADELNÝ ÚSTAV
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
+421 220 487 102
du@theatre.sk
www.theatre.sk