O nás

Slovenská tanečná platforma

Pozývame Vás na Slovenskú tanečnú platformu – druhý ročník prehliadky slovenského súčasného tanca. Po pandemickom prvom ročníku v máji 2021, kedy sa slovenský tanec zahraničnému publiku predstavil iba online, sa tešíme na osobné stretnutia v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Platforma predstaví generačne a koncepčne pestrú škálu tvorivých postupov slovenského súčasného tanca. Dramaturgická rada z prihlásených 36 diel vybrala 9 tanečných inscenácií, ktoré vznikli za posledné dva roky, a ktoré sa divákom predstavia počas troch večerov. Platforma sú aj diskusie a formáty určené zahraničným a domácim profesionálom, promotérom, kurátorom a umelcom, zatiaľčo predstavenia sú dostupné širokej verejnosti.

Slovenskú tanečnú platformu iniciovali štyri organizácie pôsobiace v oblasti súčasného tanca na Slovensku – Asociácia Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec – PLAST, Asociácia súčasného tanca a Divadelný ústav.  

Asociácia Bratislava v pohybe a PLAST sú hlavnými organizátormi platformy, ich cieľom je realizovať ju pravidelne každé dva roky.

Pozývame Vás objavovať slovenský tanec. Zblízka.

Pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Katarína Figula

Asociácia Bratislava v pohybe
main coordinator

d.katarina@gmail.com
+421 903 181 991
Maja Hriešik

Platforma pre súčasný tanec - PLAST
work program curator

maja.hriesik@gmail.com
Michaela Machajdíková

guests / production

guests@danceplatform.sk
+421 948 556 545
Eva Vozárová

PR and media

eva.vozarova@gmail.com
+421 903 103 015
Nikola Kökényová

social spirit / social media manager
Silvia Bakočková

web editor, production
Barbora Chomová Uríková

dramaturgical board coordinator
Ivana Zlatňanská

production
Oliver Obernauer

technical coordination and production
Miroslava Kovářová

Asociácia Bratislava v pohybe
advisor / dramaturgical board member
Miroslava Kovářová

Umelecká a výkonná riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe, vedúca Katedry tanečnej tvorby VŠMU, pedagogička. Absolventka Vysokej školy Ekonomickej v Bratislave a Vysokej školy múzických umení v odbore pedagogika tanca, kde ukončila i doktorandské štúdium. Pôsobila ako baletná majsterka v Slovenskom národnom divadle, neskôr ako tanečná pedagogička a choreografka v Divadle Nová scéna. Od roku 1993 pôsobí ako tanečná pedagogička na katedre tanečnej tvorby na VŠMU, ktorej je od roku 2015 aj vedúcou. V rokoch 2006 – 2010 bola šéfdramaturgičkou Baletu SND. Neskôr pôsobila ako dramaturgička a výkonná riaditeľka tanečného súboru Balet Bratislava a vedúca tanečného súboru Divadla Nová scéna. Venuje sa Feldenkraisovej metóde ako lektorka a terapeutička. Od roku 1997 je umeleckou a do roku 2020 bola i výkonnou riaditeľkou medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe.

Petra Fornayová

Režisérka, choreografka, interpretka a publicistka. Absolvovala Právnickú fakultu UK, študovala na VŠMU a na EDDC v Düsseldorfe. Bola členkou baletného súboru Štátnej opery v Banskej Bystrici a členkou Théatre du mouvement v Paríži, neskôr kmeňovou herečkou bratislavského divadla SkRAT. V roku 1997 spoluzakladala Asociáciu súčasného tanca. V rokoch 2003 – 2007 bola tanečnou dramaturgičkou v A4 – centre pre súčasnú kultúru, ktorého je spoluzakladateľkou. Založila a stále vedie medzinárodný festival súčasného tanca Nu Dance Fest. Je členkou redakčnej rady časopisu pre súčasné umenie VLNA a členkou Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.  Od roku 2022 je členkou umeleckej rady Trenčín EHMK 2026.  Vytvorila viac ako 20 autorských predstavení. Ako spoluautorka či interpretka bola súčasťou mnohých domácich projektov, ako kurátorka viacerých projektov európskej kultúrnej spolupráce. V súčasnosti pôsobí aj ako filmová herečka.

Michaela Hučko Pašteková

Dramaturgička festivalu Kiosk, teoretička a publicistka. Vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde do augusta 2022 viedla semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie, estetiku či teóriu konzumnej kultúry. Je predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku, v rámci ktorej organizuje česko-slovenské estetické konferencie, ale tiež série diskusií o umení pre stredné školy. Od roku 2018 je súčasťou dramaturgicko-produkčného tímu festivalu tanca a divadla Kiosk, vďaka čomu sa v posledných rokoch venuje viac písaniu o súčasnom tanci, pohybovom divadle a tanečnej performancii (MLOKi, Kød – konkrétne o divadle, Monitoring divadiel a pod.). Už štvrtý rok je súčasťou projektu Tanečná sezóna (PlaST), ktorý formou analýz a diskusií mapuje aktuálnu tvorbu na domácej tanečnej scéne. Je tiež členkou redakčnej rady mesačníka Kapitál a členkou kapely Srnka.

Eva Gajdošová

Teoretička tanca, tanečná kritička, dramaturgička Baletu SND. Absolvovala tanečnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1996). Tanečne pôsobila v nezávislých zoskupeniach a projektoch súčasného tanca. Bola šéfredaktorkou prvého odborného tanečného časopis Tanec, (neskôr Salto). Písala o tanci a divadle do rôznych umeleckých periodík: Javisko, Taneční listy, Taneční zóna, Kultúrny život, denníkov Sme, Pravda atď. Pôsobila ako dramaturgička Baletu SND (1998 – 2000), neskôr na edičnom oddelení Divadelného ústavu, kde autorsky realizovala edičné a výstavné projekty v oblasti tanca na Slovensku. V rokoch 2004 – 2010 pôsobila v Slovenskom národnom divadle, kde viedla edičné oddelenie Centra marketingu. Bola editorkou publikácií SND (Malé dejiny Hamleta, Národné, 50 rokov UDD, Súpis repertoáru SND 1920 – 2010), šéfredaktorkou časopisu Scéna SND. V rokoch 2010 – 2012 pôsobila v mediálnej spoločnosti Film Europe a písala recenzie o tanci. Od roku 2012 je dramaturgičkou Baletu SND.

Organizátori

ASOCIÁCIA BRATISLAVA V POHYBE  je občianske združenie pôsobiace v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca. Hlavnou aktivitou združenia je každoročné organizovanie prehliadky zahraničných a slovenských umeleckých súborov prostredníctvom Medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe.

Okrem predstavení hlavného programu pravidelne prezentuje v rámci sprievodných programov obsah aktivizujúci komunitu. Asociácia Bratislava v pohybe reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu.
Za 24 rokov existencie festivalu predstavila slovenskému publiku  226 súborov a umelcov z 28 krajín, zorganizovala 73 sprievodných podujatí / 4 medzinárodné interdisciplinárne umelecké projekty, 2 umelecko-vzdelávacie projekty, 10 site-specific projektov, 42 workshopov, 5 prednášok, 4 výstavy fotografií tanca, 4 premietania, 2 medzinárodné konferencie /.

Vďaka festivalu mohli diváci spoznať tak významné osobnosti súčasného tanca, akými sú napríklad: Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan, Russel Maliphant, Charles Linehan, José Navas, Marie Chouinard, Xavier Le Roy, Susanne Linke, Wim Vandekeybus, Peeping Tom, Kibbutz Dance Company, Liat Dror a Nir Ben Gal, Rui Horta, Cie. Drift, Ballet Preljocaj, Joseph Nadj, Granhøj Dans, Steve Paxton či Stephen Petronio Company. 

FESTIVAL BRATISLAVA V POHYBE vznikol v roku 1997 a na jeho formovaní sa podieľala komunita tanečníkov a pedagógov združených v Asociácii súčasného tanca, ktorá bola založená v roku 1996. Cieľom Asociácie súčasného tanca bolo organizovanie aktivít pre tanečnú komunitu s tromi piliermi: vzdelávanie, prezentácia súčasného tanca a jeho reflexia. V roku 2000 sa festival odčlenil od aktivít Asociácie súčasného tanca a jeho organizáciu prebrala novovytvorená ASOCIÁCIA BRATISLAVA V POHYBE.

ASOCIÁCIA BRATISLAVA V POHYBE
Šancova 43
831 04 Bratislava
festivalba@gmail.com
www.abp.sk

Platforma pre súčasný tanec (PlaST) je celoslovenská profesijná nezávislá organizácia združujúca viac ako 50 umelcov na poli súčasného tanca. Vznikla v roku 2016 ako neformálna platforma umelcov pre vyjadrenie protestu voči politickým zásahom do fungovania jedinej zriaďovanej inštitúcie venovanej súčasnému tancu – Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, no postupne prerástla do strešnej organizácie usilujúcej hľadať a presadzovať komplexné riešenia pre problémy daného odvetvia, ktoré vo veľkej miere funguje v nezriaďovaných podmienkach. Usiluje o vytvorenie udržateľnej infraštruktúry pre rozvoj domácej scény, väčšiu viditeľnosť domácich tvorcov a súčasného tanca na kultúrnej mape.

Platforma pre súčasný tanec sa venuje realizácii odborných podujatí, ktorých cieľom je reflexia domácej tanečnej tvorby, prevádzkuje webový portál o slovenskom súčasnom tanci www.plast.dance. V roku 2017 realizovala komplexnú analýzu podmienok pre tvorbu za obdobie 2010-2016, ktorú aj publikovala, iniciovala intenzívnejšiu komunikáciu medzi riaditeľmi kultúrnych inštitúcii v Bratislavskom kraji s tanečnými umelcami s cieľom dostať súčasný tanec mimo hlavného mesta. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Nadáciou Cvernovka rozvíja projekt rezidenčného centra pre súčasný tanec a performatívne umenie Telocvičňa v Bratislave. Iniciuje a zúčastňuje sa diskusií o aktuálnych problémoch, tvorbe podporných vzdelávacích programov ako aj medzinárodnú prezentáciu slovenských tvorcov v spolupráci s partnerskými organizáciami.

PLATFORMA PRE SÚČASNÝ TANEC – PLAST
Staré záhrady 14
821 05 Bratislava
sucasnytanec@gmail.com
www.plast.dance

Divadelný ústav (1961) je odborná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá spravuje kultúrne dedičstvo v oblasti slovenskej divadelnej kultúry vrátane súčasného tanca. Je správcom informačnej databázy etheatre.sk, videotéky, múzejných, archívnych a dokumentačných zbierok viažucich sa k inscenáciám, osobnostiam, divadlám a nezávislým divadelným a tanečným zoskupeniam a je najväčším vydavateľom odbornej divadelnej literatúry na Slovensku. Jeho edičný plán zahŕňa aj početné publikácie venujúce sa slovenskej tanečnej kultúre, ktoré ponúka vo svojom Informačnom centre PROSPERO – Rudolf von Laban: Život pre tanec. Spomienky, Richard Schechner: Performancia: teórie, praktiky, rituály, Eva Gajdošová: Súčasný tanec/Contemporary Dance: Made in Slovakia, II. doplnené vydanie, Emil Tomáš Bartko: Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2010, Miklós Vojtek: Terpsichora Istropolitana (Tanec v Prešporku 18. storočia), Marta Poláková: Sloboda objavovať tanec.

Divadelný ústav spolupracuje s partnerskými inštitúciami na Slovensku, s inštitútmi a múzeami krajín V4, je členom medzinárodných mimovládnych organizácií ITI, ENICPA, IETM, SIBMAS a ICOM. Dôležitou úlohou Divadelného ústavu je aj prezentácia slovenského divadla a tanca v zahraničí, či už cestou podpory slovenských stánkov na veľtrhoch (Tanzmesse, PQ), zahraničných výstav (theatre.sk) prípadne hosťujúcich predstavení na festivaloch (Prezentácia súčasného slovenského tanca a divadla Slov: motion v Bruseli, Rehearsal for Truth v New Yorku atď.).

Výskumný a prezentačný projekt 10 tvorcov súčasného slovenského tanca má za cieľ predstaviť výber tanečných projektov reflektujúcich široké spektrum pôvodnej slovenskej tanečnej tvorby. Jednotlivé profily sú vystavané na analýze troch inscenácií z rôznych období tvorby choreografov. Online katalóg zachytáva tvorbu súčasných slovenských choreografov do roku 2019 a odhaľuje pestrosť tvorivej kapacity domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte. V rámci projektu Fond slovenských umelcov pôsobiacich v zahraničí oddelenie Centra výskumu divadla pripravuje podklady pre profilový výskum tvorby našich tanečných umelcov pôsobiacich mimo Slovenska.

DIVADELNÝ ÚSTAV
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
+421 220 487 102
du@theatre.sk
www.theatre.sk

Asociácia súčasného tanca (AST) bola založená v roku 1996 pedagógmi, choreografmi a tanečníkmi. Patrí k zakladajúcim združeniam A4 – priestoru pre súčasné umenie. AST realizuje  festival NU DANCE FEST (zal. 2006), bola hlavným organizátorom súťaže tanečného filmu NU VIDEO DANCE  (uskutočnili sa dva ročníky 2014 a 2015), produkovala projekt TANEC V ARÉNE (2001-2002), organizovala LETNÚ TANEČNÚ ŠKOLU v Liptovskom Mikuláši v rokoch  2001-2012. AST produkovala viac ako 40 produkcií diel slovenských choreografov, či sa podieľala na zahraničných koprodukciách. Na poli medzinárodnej spolupráce okrem toho prebehli viaceré projekty, napr. LAB_A3  –  medzinárodný projekt systematickej prezentácie a vzdelávania podporený EU CULTURE 2000, BeINTERNATIONAL – medzinárodný projekt spolupráce mladých talianskych a slovenských tanečných umelcov, KoresponDance – pilotný projekt pred vznikom rovnomenného festivalu v ČR. 

ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA
Anenská 1
831 05 Bratislava
ast@sucasnytanec.sk
www.sucasnytanec.sk